Portfolio

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

Kwartalnik naukowy „BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/ Safety & Fire Technique“ jest pismem recenzowanym kierowanym do kadr kierowniczych ochrony przeciwpożarowej, pracowników jednostek administracji państwowej i samorządowej zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego, pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni i instytutów badawczych zainteresowanych tematyką ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i bezpieczeństwa powszechnego.


Klient: CNBOP
Data: Grudzień 15, 2016
Usługa: Skład, druk i oprawa